Hoofdproductgroep

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen

iDEAL-Payoff-2-klein.jpg

mrcash-logo.gif

''

 

Verantwoord-Snoepen
KvK: 22057791
BTW: NL177774435B01


(T) 06-12469799
(E) [email protected]
IBAN : NL30TRIO 0198 1068 66

Algemene voorwaarden

Verantwoord-Snoepen
KvK: 22057791
Btw: NL177774435B01

Houtenkwartier 6
4561AA  Hulst 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verantwoord-Snoepen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verantwoord-Snoepen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verantwoord-Snoepen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Verantwoord-Snoepen zijn vrijblijvend en Verantwoord-Snoepen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verantwoord-Snoepen. Verantwoord-Snoepen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Verantwoord-Snoepen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalen dient te geschieden per iDEAL, Mr Cash of per vooruitbetaling via de bank.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Verantwoord-Snoepen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Verantwoord-Snoepen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Verantwoord-Snoepen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Verantwoord-Snoepen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Verantwoord-Snoepen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verantwoord-Snoepen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Verantwoord-Snoepen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 Verantwoord-Snoepen is niet aansprakelijk, voor schade of gevolgschade die u of een derde ter zake van (in het gebruik van) de door Verantwoord-Snoepen geleverde producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Verantwoord-Snoepen producten aan de afnemer levert, is Verantwoord-Snoepen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Verantwoord-Snoepen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Verantwoord-Snoepen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Verantwoord-Snoepen in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Verantwoord-Snoepen, dan wel tussen Verantwoord-Snoepen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Verantwoord-Snoepen, is Verantwoord-Snoepen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verantwoord-Snoepen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verantwoord-Snoepen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Verantwoord-Snoepen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Verantwoord-Snoepen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Verantwoord-Snoepen schriftelijk opgave doet van een adres, is Verantwoord-Snoepen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Verantwoord-Snoepen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Verantwoord-Snoepen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Verantwoord-Snoepen deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verantwoord-Snoepen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verantwoord-Snoepen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Verantwoord-Snoepen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 snoep.png

candee tree.jpg
merk organix.png

billys-farm-logo.jpg

logo eco biscuits.png
molenaartje logo.jpg
logo ekoland.jpg

Musti koek en rozijnen

DeTraay honing

horizon-notenpasta

monki notenpasta

CoolBear_logo_DEF.jpg

finestracielo.jpg